bắn cá long vương download

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ประชุมระดับชาติ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2566” ร่วมฉลอง “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ผลสำเร็จชัด ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้ ไม่ต้องกังวลค่ารักษา และช่วยลดครัวเรือนที่ยากจนจากค่ารักษาพยาบาลจาก 3 แสนครัวเรือนในปี 2543 เหลือ 4 หมื่นครัวเรือนในปี 2564 พร้อมตั้งเป้าประเทศไทยเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”   


เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2566  รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ปี 2566 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ทบทวนอดีตและแถลงการณ์สู่อนาคต” เพื่อร่วมฉลอง “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” และเป็นเวทีในการทบทวนความสำเร็จ ความท้าทายด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตลอดสองทศวรรษของประเทศไทย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการสู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน จากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ รวมถึง หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ เป็นต้น  รศ.นพ.เชิดชัย กล่าวว่า การดำเนินการนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ทำให้ประชาชนไทยทั้งประเทศสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงค่ารักษาพยาบาล โดยประเทศไทยสามารถบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนด้านโครงสร้างและพัฒนารากฐานระบบสุขภาพไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ซึ่งการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านี้ ส่งผลให้จำนวนครัวเรือนที่ต้องมีหนี้สินและยากจนจากค่ารักษาพยาบาลลดลง จากปี 2543 ที่มีจำนวนกว่าสามแสนครัวเรือน ปี 2564 เหลือเพียงสี่หมื่นครัวเรือน 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ทำให้ประชาชนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงและรับบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตั้งแต่แรกเกิด โดยขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทอัพเกรด เพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แก้ปัญหา วางรากฐาน และสร้างเศรษฐกิจ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ได้รับคำชื่นชมและการยอมรับจากนานาชาติ ที่ผ่านมาทำให้มีผู้แทนกว่า 30 ประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา อเมริกา และยุโรปเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศตนเอง ดังนั้นในอนาคตประเทศไทยจึงมีเป้าหมายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” (UHC Learning Hub) อีกด้วย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าว 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดทำข้อเรียกร้องเพื่อให้มีการดำเนินการทันที (Call for action) ที่เป็นผลสรุปจากการรับฟังความเห็นของผู้เข้าประชุมในประเด็นดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนและสหสาขาวิชาชีพ ในการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ และสร้างความยั่งยืนของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  2. สนับสนุน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับประเทศอื่นๆ 3. กำหนดให้มีจัดการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการดำเนินงานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á