bắn cá long vương download

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

รมว.สธ. ประชุมผู้บริการระดับสูง ติดตามขับเคลื่อนนโยบายไตรมาส 2 วางเป้าหมายช่วง ม.ค. - มี.ค. (Mid-Year Success) ทั้ง 13 ประเด็น เตรียมคิกออฟโครงการใหญ่หลายรายการ ทั้งพาหมอไปหาประชาชน เปิด รพ.นพรัตนฯ คุ้มเกล้า เขตมีนบุรี สถานชีวาภิบาลต้นแบบวัดคำประมง กิจกรรม Safety Phuket Island Sandbox พร้อมขยาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวระยะที่ 2 และ 3 


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2567 ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 ซึ่งในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนหรือ Quick Win 100 วันที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งประเด็น 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวีตามนโยบายมะเร็งครบวงจร การเปิดโรงพยาบาลเขตดอนเมือง และโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของคนในเขตเมือง เป็นต้น สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขไตรมาส 2 ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ได้ขยายเป้าหมาย (Mid-Year Success) การขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 13 ประเด็น ดังนี้ 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

1. โครงการพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ และที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ คือ โรงพยาบาลแม่ข่ายปรับปรุงระบบบริการตามมาตรฐานของราชทัณฑ์ปันสุขฯ 80% เพิ่มโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบระดับทอง 20 แห่ง พัฒนาชุมชนสุขภาพดี 8 แห่ง ผู้นำศาสนาผ่านหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก 1,000 รูป/ท่าน ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร 72,000 รูป มีอำเภอสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 70 อำเภอ โดยจะมีการคิกออฟโครงการเฉลิมพระเกียรติ “พาหมอไปหาประชาชน” 4 ภาค ในเดือนมกราคมนี้  2. รพ.กทม. 50 เขต 50 รพ.และปริมณฑล จะเปิด รพ.นพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า เขตมีนบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567 และลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับกองทัพอากาศ ในเดือนมีนาคม 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

3. สุขภาพจิต/ยาเสพติด ตั้งเป้า 40% ของมินิธัญญารักษ์ มีอัตราครองเตียงอย่างน้อย 30% หอผู้ป่วยจิตเวช/ยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปคุณภาพ 30% และกลุ่มงานจิตเวช/ยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 90%  4. มะเร็งครบวงจร เดินหน้าคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี/ซี 2 แสนราย ผู้ที่มีผลผิดปกติเข้าถึงการรักษาทุกราย และคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย Fit Test 475,000 ราย และส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 38,000 ราย 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

5. สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร เร่งรัดตรวจสอบและประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษให้ครบเป้าหมาย 10,124 ตำแหน่ง รวมทั้งการใช้ตำแหน่งว่างบรรจุพยาบาลวิชาชีพให้ครบ 3,318 ตำแหน่ง  6. การแพทย์ปฐมภูมิ พัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี เพื่อการบริการอย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพตามช่วงวัยแบบบองค์รวม ผ่านกลไกอำเภอสุขภาพดี พร้อมทั้งยกระดับ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี  

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

7. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ จะเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน ณ รพ.แม่สอด จ.ตาก จัดทำหลักสูตร EOC Manager หลักเกณฑ์ EOC Assessment Tool และแนวทางรับมือไข้หวัดใหญ่ บุคคลผู้มีปัญหาสถานะได้รับการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น 0.2% และห้องปฏิบัติการได้รับการเสริมความสามารถอย่างน้อย 1 ห้อง  8. สถานชีวาภิบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเขตสุขภาพละ 2 แห่ง โดยจะมีการคิกออฟสถานชีวาภิบาลต้นแบบคำประมง จ.สกลนคร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจัดตั้ง Hospital at Home / Home Ward ในแต่ละเขตสุขภาพมากกว่า 75%  9. พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย โดยโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับ A มีบริการ CT Scan ครบทั้ง 17 แห่ง 

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

10. ดิจิทัลสุขภาพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใน 8 จังหวัดนำร่อง และ 4 เขตสุขภาพ เชื่อมและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 100% และผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอัจฉริยะระดับทองขึ้นไป 10%  11.ส่งเสริมการมีบุตร ผลักดันให้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เป็นวาระแห่งชาติ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 75% มีบริการการฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (IUI) มีผู้ได้รับบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก 2,700 คน และทารกได้รับการคัดกรองโรคหายาก 80%  12. เศรษฐกิจสุขภาพ คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย Healthy City MODELs จังหวัดละ 1 ชุมชน ให้การรับรอง Wellness Center 300 แห่ง อนุญาตผลิตภัณฑ์ชุมชน 50 รายการ และมี Care Giver 2,500 คน / Care Assistance 500 คน นวดไทย 2,500 คน และ 13.นักท่องเที่ยวปลอดภัย จะให้อำเภอนำร่อง 30% เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดพิษสุนัขบ้า มีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) คุณภาพ และศูนย์บริการชาวต่างชาติในสถานบริการสุขภาพ ใน 31 จังหวัดนำร่อง จัดทำเส้นทางบินสำหรับ Sky Doctor โดยจะเปิดกิจกรรม Safety Phuket Island Sandbox ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ 
live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á