bắn cá long vương download

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

bắn cá long vương downloadLiên kết đăng nhập

ทุกวันนี้ ประเทศไทยมีประชากรเท่าไรกันแน่ ? “The Coverage” ชวนหาคำตอบผ่าน ข้อมูลประชากรกลาง ปี .. 2566 ตามประกาศของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มท.)

จากข้อมูลพบว่า ทุกวันนี้ประเทศไทยมีประชากร 65,083,836 คน หรือราว 65 ล้านคน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
  • ภาคเหนือ 11,457,466 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21,696,212 คน
  • ภาคใต้ 9,442,142 คน
  • ภาคกลาง (รวม กทม.) 22,488,016 คน
  • เฉพาะ กทม. 5,383,238 คน

นอกจากนี้ หากจำแนกประชากรทั่วประเทศ ‘ตามช่วงอายุ’ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว ซึ่งหากอ้างอิงข้อมูลจาก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พบว่า เราเข้าสู่ ‘สังคมสูงอายุ’ หรือ Aged Society (มีผู้สูงอายุมากกว่า 10% ของประชากร) มาตั้งแต่ 2548 แล้ว

ทว่า ในปี 2566 เราได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์หรือ Completely Aged Society (มีผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของประชากร)

กล่าวคือ จาก ข้อมูลประชากรกลาง ปี .. 2566 ระบุว่า เรามีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รวมแล้ว 12,820,937 คน จากประชากรทั้งหมด 65 ล้านคน หรือคิดเป็นราวๆ ร้อยละ 20 (19.699%) 

นอกจากนี้ มีตัวเลขที่น่าสนใจอีกว่า ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน 100 ปี 34,426 คน  สำหรับสัดส่วนประชากรไทยแบ่งตามช่วงอายุ เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้
รวมทั้งประเทศ
กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม
0 251,140 236,152 487,292
1-4 1,160,151 1,095,204 2,255,355
5-9 1,767,852 1,671,688 3,439,540
10-14 1,996,553 1,887,563 3,884,116
15-19 2,047,734 1,943,286 3,991,020
20-24 2,093,495 2,002,295 4,095,790
25-29 2,434,110 2,347,849 4,781,959
30-34 2,365,460 2,309,099 4,674,559
35-39 2,304,998 2,298,014 4,603,012
40-44 2,493,112 2,539,859 5,032,971
45-49 2,473,521 2,608,427 5,081,948
50-54 2,430,328 2,673,071 5,103,399
55-59 2,259,775 2,572,163 4,831,938
60-64 1,888,283 2,208,756 4,097,039
65-69 1,391,653 1,699,927 3,091,580
70-74 1,031,300 1,319,718 2,351,018
75-79 619,535 832,737 1,452,272
80-84 381,122 559,734 940,856
85-89 209,791 341,047 550,838
90-94 84,979 146,526 231,505
95-99 27,927 43,476 71,403
100+ 16,448 17,978 34,426
TOTAL 31,729,267 33,354,569 65,083,836
 
live casino online 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á